P.Verbernelaan 1 - 2960 Brecht 047654.48.04

Algemene voorwaarden


  1. De hiernavolgende algemene voorwaarden gelden voor elke bestelling bij, en op iedere overeenkomst met Feestverzorging Luc Fransen.
  2. Opties en/of offertes zijn slechts 4 weken geldig, te rekenen vanaf de datum van de briefwisseling.
  3. Op elke bestelling dient steeds een voorschot van 30 % betaald te worden. Dit voorschot is tevens het bewijs van de definitieve reservatie van de bestelling, samen met de ondertekende bestelbon.
  4. Het onder art. 3 vermelde voorschot is ten allen tijde verworven en wordt als een eerste schadeloosstelling bij annulatie aanzien.
  5. Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elke betaling dient rechtstreeks te gebeuren via overschrijving.
  6. Geen enkele klacht kan als een reden van niet-betaling beschouwd worden.
  7. Voor elke factuur, die niet tijdig betaald is, zal van rechtswege en enkel door het vervallen van de termijn, dus tevens zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, berekend vanaf de vervaldag en dit voor elke begonnen maand.
  8. Bij niet tijdige betaling, uiterlijk dus op haar vervaldag, zal elke factuur van rechtswege en forfaitair verhoogd worden met 15%, en dit met een minimum van 50€ ten titel van onconventionele schadevergoeding. Dit schadebeding wordt gerechtvaardigd door de bijkomende last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies en het gebrek aan liquiditeiten.
  9. Enkel het Vredegerecht en/of de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen bij een geschil tussen Feestverzorging Fransen Luc en zijn klant(en).
  10. Al onze prijzen zijn exclusief btw. [6% levering, 12% bediening)